Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΣτυλίδαςΣυνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας προσκαλώ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια περιφοράς που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 19η Μαρτίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα :
 Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη αναγκών, για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία από τον κορωνοϊό – COVID 19.

H ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ