ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ


ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΥΑ υπ’ αριθμ.: Α2-704/ΦΕΚ τ. Β’. 2126/04-08-2014 και Νόμος υπ’ αριθμ.: 4264/ΦΕΚ τ.Α.’ 118/15-05-2014, άρθρα 9,10, παράγραφος 2.) Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ (υπ’ αριθμ.: Α2-704/ΦΕΚ τ. Β’. 2126/04-08-2014) για την χορήγηση βεβαίωσης τριμελούς επιτροπής παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών και για την ανανέωση παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών (Νόμος υπ’ αριθμ.: 4264/ΦΕΚ τ.Α.’ 118/15-05-2014, άρθρα 9,10, παράγραφος 2.), απαιτούνται τα παρακάτω:1ο ΣΤΑΔΙΟ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

1) αντίγραφο του εντύπου Ε9 με το υφιστάμενο κατά το χρόνο της αίτησης περιουσιολόγιο, με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS

2) αντίγραφα μισθωτηρίων για μισθωμένα κτήματα, δεόντως υπογεγραμμένα και με συνημμένο το αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS (www.gsis.gr), σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρκειας, το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί, κατά τα ισχύοντα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Για πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελοκαλλιέργειες) το μισθωτήριο πρέπει να είναι πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας και να έχει συνομολογηθεί και υποβληθεί κατά τα ισχύοντα, κατά το προηγούμενο, από την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτος.

3) Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ−ΟΠΕΚΕΠΕ) και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: «Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παραγωγικής μου άδειας θα διαθέτω την παραγωγή μου σε λαϊκές αγορές. Σε περίπτωση διάθεσης κατά την ίδια περίοδο μέρους της παραγωγής μου σε εμπόρους ή μέσω Συνεταιρισμών, ή σε περίπτωση αποθήκευσης, υποχρεούμαι άμεσα (εντός 10 ημερών από την ημερομηνία διάθεσης – αποθήκευσης) να ενημερώσω την αδειοδοτούσα αρχή υποβάλλοντας αντίγραφα των σχετικών παραστατικών διακίνησης, εμπορίας, αποθήκευσης». Οι μελισσοκόμοι, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου (αυτοψία) υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατά το χρόνο της αίτησης βρίσκονται οι κυψέλες, όταν οι κυψέλες βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας αρμοδιότητας της Τριμελούς Επιτροπής.

 2ο ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ)

Για την ανανέωση της παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία ότι είναι επαγγελματίας αγρότης, όπως αυτός ορίζεται, και είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ανανέωση της άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών είναι τα παρακάτω:

1) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον αρμόδιο φορέα.
2) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11, (του Νόμου υπ’ αριθμ.: 4264/ΦΕΚ τ.Α.’ 118/15-05-2014) η οποία έχει ισχύ τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
3) Αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους.
4) Αντίγραφο της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
5) Βεβαίωση έναρξης επαγγέλματος και βεβαίωση έναρξης ταμειακής μηχανής.
6) Βεβαίωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το ν. 3874/2010. 7) Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β΄ 1199) υπουργική απόφαση.
8) Ο ενδιαφερόμενος κατά την κατάθεση της αίτησης επιδεικνύει το Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου. 9) Τον αριθμό καταχώρισης του παραγωγού στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (Μ.Ε.Ν.Ο.).

Περισσότερες πληροφορίες, στο Δήμο Στυλίδας, αρμόδιος υπάλληλος, Πανάγος Αθανάσιος, Τηλ.: (22383)50112, E-mail: a.panagos@stylida.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.gkordis.com/2017/10/blog-post_29.html#ixzz4wVzSPzyR  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ You Tube