Στυλίδα: Αλλαγή καθηκόντων για τον Επαμεινώνδα Ζαρογιάννη


Δεκτή έγινε από το Δήμαρχο Στυλίδας Απόστολο Γκλέτσο η παραίτηση από τη θέση του Αντιδημάρχου του Επαμεινώνδα Ζαρογιάννη. Η παραίτηση του  Επαμεινώνδα Ζαρογιάννη έγινε λόγω κωλύματος εξαιτίας της αντιμισθίας.

Ο κ. Ζαρογιάννης, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου κ. Γκλέτσου, ορίζεται Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος – Αριστίνδην Αντιδήµαρχος και του ανατίθενται χωρίς αμοιβή οι κάτωθι αρµοδιότητες : α) Θέµατα Πολιτισµού , β) ΚΑΠΗ και γ) Γραφείο Τύπου και Δηµοσίων Σχέσεων.

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 35/2018
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

• Τις διατάξεις των άρθρων 54, 58, 59, 61 και 92 του Ν. 3852/ 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), όπως
τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ισχύουν.
• Την υπ’ αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και
∆ευτεροβάθµιοι Ο.Τ.Α. της Χώρας µε το Ν. 3852/2010», όπως ισχύει.
• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Στυλίδας εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν.
3852/2010 και εποµένως ορίζονται έως 4 Αντιδήµαρχοι.
• Το γεγονός ότι ο ∆ήµος µας έχει τρεις (3) ∆ηµοτικές Ενότητες.
• Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Στυλίδας (ΦΕΚ 2652/2017 τ.B΄).
• Την υπ’αριθµ. 33/2017 απόφαση ∆ηµάρχου Στυλίδας περί ορισµού Αντιδηµάρχων –
εξουσιοδότηση υπογραφών, όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ’αριθµ. 44/2017, 138/2017 και
157/2017 αποφάσεις του ∆ηµάρχου και ισχύει.
• Την µε υπ’αριθ. πρωτ: 1197/09-02-2018 αίτηση παραίτησης του κ. Επαµεινώνδα Ζαρογιάννη,
από το αξίωµα του Αντιδηµάρχου.
• Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αποδέχεται την από 09.02.2018 παραίτηση του ∆ηµοτικού Συµβούλου της πλειοψηφίας
κ. Επαμεινώνδα Ζαρογιάννης από το αξίωµα του Αντιδηµάρχου του ∆ήµου Στυλίδας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 και τον απαλλάσσει από την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του.

Ορίζει Αντιδήµαρχο του ∆ήµου Στυλίδας, το δηµοτικό σύµβουλο της πλειοψηφίας κ. Γεώργιο
Χαρίση του Αθανασίου, µε αντιµισθία, στη θέση του παραιτηθέντος κ. Επαµεινώνδα Ζαρογιάννη
για το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα της περιόδου κατά την οποία ο παραιτηθείς ασκούσε καθήκοντα,
ήτοι έως 31.08.2019.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Διαβάστε περισσότερα: http://www.gkordis.com/2018/02/blog-post_83.html#ixzz57AkDohv4  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE