Έναρξη Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Στυλίδας


 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Ο Δήμος Στυλίδας σας πληροφορεί ότι ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 έως τις 16:00, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 30 και στελεχώνεται από Κοινωνικό λειτουργό, Ψυχολόγο και Διοικητικό υπάλληλο.
Ο Δήμος είναι δικαιούχος εκτέλεσης της Πράξης « ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002232 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ” Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020 “. Η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Κοινωνικών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συνέχεια ανάγνωσης “Έναρξη Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Στυλίδας”

Στυλίδα: Συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Ιουλίου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωή

Επιτροπή Ποιότητας Ζωή

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, (Άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α.’ 87/07-06-2010)) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 11η Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα: 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Παράταση χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων».

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ