Ο Αγαμέμνων Κολιάκος (σύζυγος της Δημάρχου) ορίζεται σύμβουλος του Δήμου Στυλίδας


Αγαμέμνων Κολιάκος

Στυλίδα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
12/11/2019 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Αρ. Πρωτ: 10990 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Ελ.Βενιζέλου 31 Στυλίδα Φθιώτιδας Τ.Κ. 35300 Τηλέφωνο: 2238-3-50100 Fax: 22380-22889 Ε-mail: dimarchos-stylidas@stylida.gr

ΠΡΟΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημάρχου για άμισθο σύμβουλο στο Δήμο Στυλίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07-06-2010).
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», περί Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 213 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α ́ 133/2018),

3.- Την με αρ. 31/36567/10-05-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι θέσεις αυτές συνιστώνται αυτοδίκαια εκ του νόμου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται η πρόβλεψή τους στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

4.- Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Στυλίδας (ΦΕΚ 2652/τ.β/28.07.2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.- Την ανάγκη παροχής συμβουλευτικού έργου σε θέματα Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας, Συντονισμού, Πολιτισμού (όπως ενδεικτικά οι εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση), Οργάνωσης Συναντήσεων, Διαχείρισης Ηλεκτρονικού και Έντυπου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

6.- Το γεγονός ότι ο Αγαμέμνων Κολιάκος του Ευαγγέλου, διαθέτει εγνωσμένη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία στα ως άνω διαλαμβανόμενα ζητούμενα.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον Αγαμέμνονα Κολιάκο του Ευαγγέλου, ως άμισθο Σύμβουλο, προκειμένου να παρέχει συμβουλευτικό έργο στη Δήμαρχο Στυλίδας, σε θέματα πολιτισμού, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Ο ως άνω άμισθος σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία της Δημάρχου και συνεργάζεται, όπου απαιτείται, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και τους κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και στο διαδικτυακό τόπο Διαύγεια.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.κ Δήμαρχο 2. κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 3. Ανωτέρω αναφερόμενο

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

   ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ You Tube