Επισκευή οδοστρωμάτων Δήμου Στυλίδας

Επισκευή οδοστρωμάτων Δήμου Στυλίδας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΕΙ συνοπτικό διαγωνισμό για την για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ» CPV45233142-6
( εκτιμώμενη αξία: 74.387,60 ευρώ με ΦΠΑ)

Το έργο εμπίπτει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 59.990,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών (διενέργειας του διαγωνισμού) ορίζεται η 17/9/2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται κατά την παραπάνω ημερομηνία ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού ή αποστέλλονται μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ταχυδρομικώς ή με άλλον τρόπο (ορίζεται αναλυτικά στη διακήρυξη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της σύμβασης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου www.stylida.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: ΖΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στα τηλέφωνα:

2238350119,2238350127

Η διαδικασία θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό του ά.117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί σύμφωνα με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%)
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών α) από την Ελλάδα:
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ή στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων που τηρούνται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και: β) από κράτος-μέλος της Ένωσης, γ) από κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), δ) από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και: ε) από τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΚΑΠ επενδυτικών δραστηριοτήτων 2020 (πρώην ΣΑΤΑ), από τα ΚΑ 30.7333.0005

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Τεύχη δημοπράτησης συνοπτικoύ διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την κατασκευή του έργου με τίτλο “Επισκευή οδοστρωμάτων Δήμου Στυλίδας” στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS
ΔΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ YOU TUBE