Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα της Δημάρχου Στυλίδας


 

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα της Δημάρχου ΣτυλίδαςΧριστουγεννιάτικο Μήνυμα της Δημάρχου Στυλίδας

Η γέννηση του Θεανθρώπου σηματοδοτεί μια νέα και δημιουργική πορεία στέλνοντας το μεγαλύτερο μήνυμα αγάπης και πίστης σε όλους μας. Κάτω από τις δύσκολες συνθήκες που όλη η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα, ας ενωθούμε και ας αφυπνίσουμε τα ευγενέστερα αισθήματά μας.

Οι φετινές γιορτές είναι διαφορετικές, και περισσότερο από ποτέ έχουμε την ανάγκη να είμαστε κοντά στους δικούς μας ανθρώπους και να αντιμετωπίσουμε μαζί κάθε δυσκολία με αισιοδοξία και ελπίδα!

Στέλνω τις ευχές μου σε όλους τους συνδημότες μου για να περάσουν όμορφες γιορτές με τους αγαπημένους τους και η Nέα Xρονιά να φέρει χαμόγελα, χαρές, ανάπτυξη και δημιουργία στον τόπο μας.

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος!

Η Δήμαρχος Στυλίδας

Βιργινία Στεργίου

12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Λαμία με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ


12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Λαμία με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Λαμία με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για την πρόσληψη με ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας / Περιοχή Λαμίας, που εδρεύει στο Νομό ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 2/2020. (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ, 2ον χλμ. Ν.Ε.Ο Λαμίας Αθηνών , Τ.Κ.:35100-ΛΑΜΙΑ, απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κυρίας Κριτσιμά Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2231057405, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.lentas@deddie.gr. Ολα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα είναι σε αρχεία PDF και μόνο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά πρέπει να είναι ευκρινώς αναγνώσιμα.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ) Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση – Θέσεις Εργασίας – Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 24/12/2020 έως και 04/01/2021.

Στις καλένδες η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και της εστίασης…


Στις καλένδες η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και της εστίασης…

Στις καλένδες η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων και της εστίασης… 


Στα όρια της καταστροφής βρίσκονται οι επιχειρηματίες στις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις και στην εστίαση. Εικόνα καταστροφής, μια καταστροφή στην οποία η Κυβέρνηση απάντησε με …Click Away. Μέτρο που οι επιχειρηματίες εκλαμβάνουν ως εμπαιγμό καθώς δρα μεροληπτικά υπέρ των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών που ήταν ανέκαθεν δικτυωμένες, ενώ ταυτόχρονα διευθετεί και το χάος που δημιουργήθηκε με τις ταχυμεταφορές και που στην πλειοψηφία εξυπηρετούσαν πάλι αυτού του μεγέθους τις επιχειρήσεις.