Το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ενημερώνει τους κατόχους πυροβόλων όπλων


Το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ενημερώνει τους κατόχους πυροβόλων όπλων

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Α. Τ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ενημερώνει τους κατόχους πυροβόλων όπλων (συμπεριλαμβανομένων και των κυνηγετικών) ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4935/09-11-2020 καθίσταται υποχρεωτική πλέον η σήμανσή τους και των ουσιωδών συστατικών τους.

Ειδικότερα υποχρεωτικά θα αναγράφονται: επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορική ονομασία, χώρα ή τόπος κατασκευής, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής (υποχρεωτικό εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς) , μοντέλο (όπου είναι εφικτό).

Η διαδικασία σήμανσης πραγματοποιείται με μέριμνα αποκλειστικά του κατόχου ( σε επισκευαστή, έμπορο, οπλουργό) και οι δαπάνες επιβαρύνουν τον ίδιον. Στην συνέχεια στις Αστυνομικές Αρχές θα προσκομίζονται οι βεβαιώσεις τους.
Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα απενεργοποιημένα όπλα και όπλα που το έτος κατασκευής τυγχάνει πριν 01-01-1870. Σε περίπτωση που τα όπλα δεν σημανθούν θα κατάσχονται ή θα αφαιρούνται. Λήξη προθεσμίας υποβολής σήμανσης την 09 Νοεμβρίου 2022. 
Για τους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων ισχύει για όσους δεν είχαν προσκομίσει βεβαίωση περί συλλεκτικότητας να την προσκομίσουν υποχρεωτικά μέχρι την 31-12-2021. 

Στυλίδα, 05-01-2021

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
 
Πάντα στο πλευρό του πολίτη

Εγκληματική απόφαση της Ιεράς Συνόδου: «δεν συναινεί στα κυβερνητικά μέτρα», θα ανοίξουν οι εκκλησίες


 

Εγκληματική απόφαση της Ιεράς Συνόδου: «δεν συναινεί στα κυβερνητικά μέτρα», θα ανοίξουν οι εκκλησίεςΜε θράσος και ανευθυνότητα η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει τη διαφωνία της με την απόφαση για κλείσιμο των ναών τα Θεοφάνεια, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Σάββατο η κυβέρνηση.
Η Ιερά Σύνοδος «δεν συναινεί στα κυβερνητικά μέτρα» και «εντέλλεται οι Ιεροί Ναοί να παραμείνουν ανοικτοί για την συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον Αγιασμό των υδάτων εντός των Ιερών Ναών της Εορτής των Θεοφανείων», τονίζεται χαρακτηριστικά.Μια απόφαση εγκληματική δεδομένου ότι οι εκκλησίες είναι εστίες διάδοσης του κορονοϊού, και απόδειξη αυτού τα συνεχόμενα κρούσματα και απώλειες στις τάξεις των ιερωμένων και των κληρικών όπως και στους πιστούς.

Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία περί όπλων


Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία περί όπλων
 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, λόγω τροποποίησης του νόμου 2168/1993 «περί όπλων», μετά την έκδοση του νόμου 4678/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικών Αποφάσεων, με τις διατάξεις των οποίων επήλθαν σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τα θέματα όπλων και μέχρι να ολοκληρωθεί η επικαιροποίησή τους στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν σχετικές πληροφορίες, επικοινωνώντας με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους (τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στο www.hellenicpolice.gr).

Στο πλαίσιο αυτό γνωστοποιείται ότι: Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τις αλλαγές στην νομοθεσία περί όπλων”

12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Λαμία με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ


12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Λαμία με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ στην Λαμία με προκήρυξη ΣΟΧ του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ για την πρόσληψη με ΑΣΕΠ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας / Περιοχή Λαμίας, που εδρεύει στο Νομό ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ΣΟΧ 2/2020. (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε ) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΙΑΣ, 2ον χλμ. Ν.Ε.Ο Λαμίας Αθηνών , Τ.Κ.:35100-ΛΑΜΙΑ, απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κυρίας Κριτσιμά Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2231057405, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση g.lentas@deddie.gr. Ολα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα είναι σε αρχεία PDF και μόνο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται ταχυδρομικά είτε ηλεκτρονικά πρέπει να είναι ευκρινώς αναγνώσιμα.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΤΕ ή ΠΕ) Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο αρμόδιο υπηρεσιακό κλιμάκιο και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος , εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση – Θέσεις Εργασίας – Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2020

Παράρτημα Η/Υ

Έντυπο Αίτησης

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει από 24/12/2020 έως και 04/01/2021.

Ο κόσμος τους είναι η καταστολή στο σώμα και την ψυχή! – Ανακοίνωση της ΚΝΕ για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη


Ο κόσμος τους είναι η καταστολή στο σώμα και την ψυχή! – Ανακοίνωση της ΚΝΕ για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλήρωση 12 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου.

«Η εν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επ. Κορκονέα, στις 6 Δεκεμβρίου 2008, αποδεικνύει ότι διαχρονικά η επίθεση στη ζωή και στα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κρατική βία και καταστολή, την αστυνομική αυθαιρεσία.

Η απαράδεκτη δικαστική απόφαση που οδήγησε στην αποφυλάκιση του δολοφόνου του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Επ. Κορκονέα, ο οποίος είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, και στην αθώωση του άλλου κατηγορουμένου, Β. Σαραλιώτη, με την προκλητική αναγνώριση “ελαφρυντικών”, προκαλεί δικαιολογημένα το αίσθημα δικαίου του λαού και της νεολαίας, έστρωσε κι άλλο το έδαφος για ένταση της καταστολής και της ασυδοσίας.