ΣΤΥΛΙΔΑ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ


ΣΤΥΛΙΔΑ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5 του μήνα Αυγούστου
του έτους 2020 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η
Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 6949 – 31/07/2020 έγγραφη
πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
7 μελών ήταν παρόντα τα 6 μέλη του ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                       1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης και μη
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κ. Πάστρα Τριανταφυλλιά, υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα προ
ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας που έχει ως εξής: