Συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας

 

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, την 12 Οκτωβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021 και εφεξής.
Θέμα 2 : Τέλη και Δικαιώματα ύδρευσης – άρδευσης για το έτος 2021 και εφεξής.
Θέμα 3 : Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής.
Θέμα 4 : Τέλη Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (κτίριο ΟΣΚ) για το έτος 2020 και εφεξής
Θέμα 5 : Τέλη και Δικαιώματα μισθωμάτων καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 6 : Τέλη και Δικαιώματα διαφημίσεων και διαφημιστικών πινακίδων για το έτος 2020 και εφεξής.
Θέμα 7 : Τέλη και Δικαιώματα Τροφείων Βρεφονηπιακού Σταθμού για το έτος 2020 και εφεξής
Θέμα 8 : Δικαίωμα χρήσης ανοιχτού θεάτρου για το έτος 2020 και εφεξής
Θέμα 9 : Τέλη και Δικαιώματα Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας για το έτος 2020 και εφεξής.
Θέμα 10 : Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου για το έτος 2020 και εφεξής

Θέμα 11 : Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
Θέμα 12 : Έγκριση ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ.
Θέμα 13 : Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για άσκηση ένδικων μέσων και παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
Θέμα 14 : «Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας περίπου 16m3»

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ