ΣΤΥΛΙΔΑ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ


ΣΤΥΛΙΔΑ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5 του μήνα Αυγούστου
του έτους 2020 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η
Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 6949 – 31/07/2020 έγγραφη
πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
7 μελών ήταν παρόντα τα 6 μέλη του ήτοι:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ                                       1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης και μη
Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και η κ. Πάστρα Τριανταφυλλιά, υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα προ
ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας που έχει ως εξής:

 

Δημοπρασία 60 τόνων ελαιολάδου στη Στυλίδα  


elaiolado

Η δημοπρασία θα γίνει στις 11.π.μ. στο χώρο του ελαιουργείου του συνεταιρισμού Σπαρτιάς

Δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την πώληση ελαιολάδου ποσότητας περίπου 60 τόνων
(βρώσιμο, βιομηχανικό), που βρίσκεται στις αποθήκες του ελαιοτριβείου-παραγωγών θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 6 Μαΐου ο αγροτικός ελαιουργικός συνεταιρισμός Σπαρτιάς. Συνέχεια ανάγνωσης “Δημοπρασία 60 τόνων ελαιολάδου στη Στυλίδα  “