ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ,Θέμα: «Γνωμοδότηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων»


Γνωμοδότηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων

ΔΑΚ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προς: Μέλη Δ.Ε.Δ Δήμου Στυλίδας

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του (ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020) »., σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα πραγματοποιηθεί την 5η Μαΐου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o: «Γνωμοδότηση για τον Κανονισμό Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Δ.

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ