ΣΤΥΛΙΔΑ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ


ΣΤΥΛΙΔΑ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση Δημοτικού Αναψυκτηρίου για οκτώ (8) έτη με δυνατότητα παράτασης άλλων τριών (3) ετών που βρίσκεται στο «Πάρκο του Λαού» της κοινότητας Στυλίδας του Δήμου Στυλίδας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 3η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Στυλίδας (Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Στυλίδα).

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημερολογιακές ημέρες ήτοι την 10η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Στυλίδας.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) μηνιαίως.

Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του ετήσιου μισθώματος, της οριζόμενης πρώτης προσφοράς της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ. Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 31, Στυλίδα, τηλέφωνο 22383-50134, 50142 και FAX 2238024783.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου – Λυκείου Στυλίδας

 Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου - Λυκείου Στυλίδας,

 Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γυμνασίου-Λυκείου Στυλίδας