Το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ενημερώνει τους κατόχους πυροβόλων όπλων


Το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ενημερώνει τους κατόχους πυροβόλων όπλων

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Α. Τ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Το ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ενημερώνει τους κατόχους πυροβόλων όπλων (συμπεριλαμβανομένων και των κυνηγετικών) ότι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4935/09-11-2020 καθίσταται υποχρεωτική πλέον η σήμανσή τους και των ουσιωδών συστατικών τους.

Ειδικότερα υποχρεωτικά θα αναγράφονται: επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορική ονομασία, χώρα ή τόπος κατασκευής, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής (υποχρεωτικό εάν δεν αποτελεί μέρος του αριθμού σειράς) , μοντέλο (όπου είναι εφικτό).

Η διαδικασία σήμανσης πραγματοποιείται με μέριμνα αποκλειστικά του κατόχου ( σε επισκευαστή, έμπορο, οπλουργό) και οι δαπάνες επιβαρύνουν τον ίδιον. Στην συνέχεια στις Αστυνομικές Αρχές θα προσκομίζονται οι βεβαιώσεις τους.
Από την παραπάνω υποχρέωση εξαιρούνται τα απενεργοποιημένα όπλα και όπλα που το έτος κατασκευής τυγχάνει πριν 01-01-1870. Σε περίπτωση που τα όπλα δεν σημανθούν θα κατάσχονται ή θα αφαιρούνται. Λήξη προθεσμίας υποβολής σήμανσης την 09 Νοεμβρίου 2022. 
Για τους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων ισχύει για όσους δεν είχαν προσκομίσει βεβαίωση περί συλλεκτικότητας να την προσκομίσουν υποχρεωτικά μέχρι την 31-12-2021. 

Στυλίδα, 05-01-2021

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 
 
Πάντα στο πλευρό του πολίτη