Ποιοι διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου του Δήμου Στυλίδας


Ποιοι διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου του Δήμου Στυλίδας

Με την 166/7224/01-08-2019 απόφαση του Δημάρχου Στυλίδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), του άρθρου 23 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), των άρθρων 7, 24 του ν. 4368/2016
(Α΄ 21), καθώς και του άρθρου 82 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), ύστερα από την αριθμ. 3Κ/2018 προκήρυξη (ΦΕΚ 4/ 02.02.2018, τ ΑΣΕΠ), τους Πίνακες διοριστέων/προσληπτέων (ΦΕΚ 1052/Γ΄/10.06.2019 και 1054/Γ΄/10.06.2019),

Διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου του Δήμου Στυλίδας κατά Κατηγορία, Κλάδο και εισαγωγικό βαθμό (ν. 4369/2016), οι κάτωθι: Συνέχεια ανάγνωσης “Ποιοι διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις δημοσίου δικαίου του Δήμου Στυλίδας”