Στυλίδα: Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής για το κυκλοφοριακό – Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Στυλίδα: Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής για το κυκλοφοριακό - Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση συνεδρίασης της Επιτροπής για το κυκλοφοριακό

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο 67 του v.3852/2010 (A’87) και ακολούθως με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020(Α’76). Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύτηκαν διοικητικά με τις υπ’αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, και του ΦΕΚ, Τεύχος Πρώτο 55/11-3-2020. Εφαρμογή επίσης έχουν και οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ.Δ1α/ΓΠ. οικ.30612/16-05-2020 (Β’1869) και η παρ.3 του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’1704),σύμφωνα με την υπ’αριθμ. εγκύκλιο 163/2020 αριθμ. πρωτ.33282/29-5-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, της επιτροπής για το κυκλοφοριακό, σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Παρασκευή 10η Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Φαλάρων σύμφωνα με το Νόμο 4688/24-5-2020, άρθρο 65, παράγραφος 7

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην παραλία Ραχών Στυλίδας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ