Στυλίδα: Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου


Στυλίδα: Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου
Φώτο αρχείου

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο Στυλίδας, (Άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ τ. Α.’ 87/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 και το άρθρο 76, παράγραφος 11 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α.’/19-07-2018) και το άρθρο 2 και 5 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/τ. Α.’/09-08-2019)) στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την 21η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα: 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: «Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωσης κουβουκλίου».

Σε περίπτωση απουσίας τακτικών μελών παρακαλούνται να ειδοποιηθούν τα αντίστοιχα αναπληρωματικά για να παρασταθούν στην συνεδρίαση.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ