Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου η οικ. επιτροπή του Δήμου Στυλίδας


 

Συνεδριάζει την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου η οικ. επιτροπή του Δήμου ΣτυλίδαςΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη , σύμφωνα με τις διατάξεις της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ Α΄55) και της αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 23 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Ορισμός Πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ως Δεικτών Χ.Ε.Π.

Θέμα 2 : Ορισµός επιτροπής διερεύνησης τιµών στο πλαίσιο της υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση ΑΤ14 «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών

Θέμα 3 : Έγκριση Μελέτης, Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και κατάρτισης όρων διαγωνισμού για το έργο : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Θέμα 4 : Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Στυλίδας έτους 2021

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ