Προσλήψεις 14 υδρονομέων στο Δήμο Στυλίδας


Προσλήψεις 14 υδρονομέων στο Δήμο Στυλίδας

Ο Δήμος Στυλίδας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς (επόπτης ή υδρονοµέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2019, µε τους όρους που αναφέρονται
παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 05-03-2019 έως 15-03-2019 στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου µας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ηµαρχείο Στυλίδας, αρµόδιοι υπάλληλοι, Στεργίου Βασίλειος & Κρικζώνη Βασιλική).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

ΣΤΥΛΙΔΑ: Προσλήψεις 13 υδρονομέων και ενός επόπτη στο Δήμο Στυλίδας


ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 4. Τις διατάξεις του Ν.3812/2009 5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.∆ 28.3/15.4.1957 6. την υπ’ αριθ. 13/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονοµικών οργάνων, ο χρόνος έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, ο αριθµός των θέσεων υδρονοµέων (ή εποπτών υδρονοµέων), ο τοµέας για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και η αμοιβή του κάθε οργάνου. 7. Συνέχεια ανάγνωσης “ΣΤΥΛΙΔΑ: Προσλήψεις 13 υδρονομέων και ενός επόπτη στο Δήμο Στυλίδας”