ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α’).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’).
5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ 60/Α’).
6. Το άρθρο 2 του Β.Δ. 339/11.05.1960 (ΦΕΚ 73 Α ́).
7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’).
8. Τις διατάξεις της περ.i της παρ.3 του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’).
10. Την υπ’ αριθ. 22/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΡΔΩ1Ζ-3ΗΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
περί «Λήψης απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το
χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό υδρονομέων ή εποπτών
υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957».
11. Την υπ’αρ.πρωτ. 53252/23-03-2022 (ΑΔΑ: 6Ξ42ΟΡ10-54Ε) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (υδρονομείς άρδευσης) από το Δήμο Στυλίδας».
12. Την υπ’ αριθμ. 44/2022 (ΑΔΑ: ΨΖ36Ω1Ζ-2ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με θέμα «Αναγκαιότητα πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους
2022».
13. Την υπ’αριθ. πρωτ. 1998/03-03-2022 βεβαίωση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του
Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας, περί ύπαρξης των
αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς (επόπτης ή υδρονομέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2022, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 01-04-2022 (Παρασκευή) έως και 11 – 04 – 2022 (Δευτέρα), στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Διοίκησης & Διοικητικής Μέριμνας, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 Στυλίδα). Συνέχεια ανάγνωσης “ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”