ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΣΚ ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΔΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΣΚ ΣΤΗ ΣΤΥΛΙΔΑ

Δελτίο Τύπου Γυμνασίου Στυλίδας

Το Γυμνάσιο Στυλίδας σας προσκαλεί στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15.6.22 στη Στυλίδα στο κτήριο του ΟΣΚ (Πάρκο του Λαού) στις 20.00. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την πανελλήνια διάκριση του Γυμνασίου μας σε διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους του Υπουργείου Παιδείας με την ταινία “Ευανθία Καΐρη: η Μούσα του 1821”, καθώς και την υλοποίηση της νέας μας ταινίας “Υπάτη μου περήφανη” που αφορά στο ολοκαύτωμα της Υπάτης από τους Γερμανούς το 1944.

Πρόκειται για ταινία τεκμηρίωσης (δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ) στην οποία γίνεται αναπαράσταση των γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Υπάτη την τραγική μέρα της 17ης Ιουνίου του 1944 και περιέχει μεταξύ άλλων αυθεντικές μαρτυρίες επιζώντων του ολοκαυτώματος. Βασίστηκε σε ενδελεχή ιστορική έρευνα η οποία περιελάμβανε μεταξύ άλλων αναζήτηση σε βιβλιογραφία και διασωθέντα ιστορικά αρχεία και τεκμήρια του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Υπάτης “Αινιάνες” και του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λαμίας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)


ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ (ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του»  την 18 Απριλίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση αποδοχής των όρων της χρηματοδότησης ύψους 39.680,00 ευρώ της πρότασης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Στυλίδας» από το πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» του Πράσινου Ταμείου.

Θέμα 2 : 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022

Θέμα 3 : Αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Στυλίδας» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»

Θέμα 4 : Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το έργο «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας

Θέμα 5 : «Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής βάσει του Ν. 4412/2016 για την παροχή της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Στυλίδας» και Ομάδας Εργασίας Σ.Φ.Η.Ο»

Θέμα 6 : Χορήγηση Παράτασης του χρονοδιαγράμματος και γενικής προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο «Μελέτες Ωρίμανσης για την κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Στυλίδας»

Θέμα 7 : ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ»

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α’).
4. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α’).
5. Τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ 60/Α’).
6. Το άρθρο 2 του Β.Δ. 339/11.05.1960 (ΦΕΚ 73 Α ́).
7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’).
8. Τις διατάξεις της περ.i της παρ.3 του άρθρου 186 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α’), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α’).
9. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’).
10. Την υπ’ αριθ. 22/2022 (ΑΔΑ: ΨΣΡΔΩ1Ζ-3ΗΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
περί «Λήψης απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το
χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό υδρονομέων ή εποπτών
υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.
1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957».
11. Την υπ’αρ.πρωτ. 53252/23-03-2022 (ΑΔΑ: 6Ξ42ΟΡ10-54Ε) απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Έγκριση
πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου (υδρονομείς άρδευσης) από το Δήμο Στυλίδας».
12. Την υπ’ αριθμ. 44/2022 (ΑΔΑ: ΨΖ36Ω1Ζ-2ΒΚ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με θέμα «Αναγκαιότητα πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους
2022».
13. Την υπ’αριθ. πρωτ. 1998/03-03-2022 βεβαίωση της αναπληρώτριας προϊσταμένης του
Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Στυλίδας, περί ύπαρξης των
αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς (επόπτης ή υδρονομέας άρδευσης) για την αρδευτική περίοδο έτους 2022, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 01-04-2022 (Παρασκευή) έως και 11 – 04 – 2022 (Δευτέρα), στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας, Γραφείο Διοίκησης & Διοικητικής Μέριμνας, στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου (Ελ. Βενιζέλου 31 – 35300 Στυλίδα). Συνέχεια ανάγνωσης “ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ”

Επιτροπή Αγώνα Γυναικών ΛΑΡΚΟ – Πρόσκληση


Επιτροπή Αγώνα Γυναικών ΛΑΡΚΟ - Πρόσκληση

H Επιτροπή Αγώνα Γυναικών ΛΑΡΚΟ, μέσα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων, διοργανώνει το Σάββατο 26.03.22 στις 11:00 το πρωί, στο χώρο του πάρκου «Θ. ΜΑΛΕΡΔΟΥ» στη Λάρυμνα, εκπαιδευτική – διαδραστική εκδήλωση για τους μικρούς και μεγάλους κατοίκους της περιοχής μας, με θέμα την Παραγωγική διαδικασία του Εργοστασίου ΛΑΡΚΟ, από την πρώτη ύλη έως το τελικό προϊόν».

Μετά την ξενάγηση και ενημέρωση των μικρών μας φίλων για το «πως απ’ το χώμα βγαίνει ατσάλι;» στη ΛΑΡΚΟ, θα ζωγραφίσουν και θα δημιουργήσουν διάφορες κατασκευές με το χώμα της.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι οι μικροί και οι μεγάλοι μας φίλοι να μάθουν, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν.

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:

Μέλη Ε.Π.Ζ Δήμου Στυλίδας
ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής ποιότητας Ζωής, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» [ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄), την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021) ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29.12.2021 (ΦΕΚ 6290/τ. Β.’/29.12.2021) ΚΥΑ, την υπ’ αριθμ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 14709/11.03.2022 (ΦΕΚ 1099/τ. Β.’/11.03.2022) ΚΥΑ, και την υπ’ αριθμ.: 75/2022 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ. 2684/21-02-2022, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 21 Μαρτίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Γνωμοδότηση για κατασκευή αιολικού σταθμού στη θέση «Σαπουνάς».
Θέμα 2 : Γνωμοδότηση για κατασκευή P/V σταθμού στη θέση «Κυπαρισσώνας».

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Π.Ζ.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1979

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τετάρτη 2 φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09:00΄ π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Στυλίδας, το Δ.Σ. του Συλλόγου σας προσκαλεί να γιορτάσουμε την “Υπαπαντή του Κυρίου” μετά αρτοκλασίας.
Να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

* Θα τηρηθούν όλοι οι υγειονομικοί κανόνες που προβλέπονται για την πανδημία Covid 19.

Με τιμή
Το Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της από Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020]’ καθώς και τις υπ’ αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ Β΄4899), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.72989/14-11-2020 (ΦΕΚ 5043 Β΄), αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78363/5-12-2020 (ΦΕΚ5350Β΄),αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.80189/12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 Β΄), αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2/2-1-2021 ( ΦΕΚ 1 Β΄), Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/16-1-2021 (ΦΕΚ 89 Β΄), την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 4992/22.01.2021(ΦΕΚ186/23.01.2021 ΚΥΑ, την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 77146/10.12.2021 (ΦΕΚ 5816/Β/11.12.2021) ΚΥΑ καθώς και την υπ’ αριθμ.: 68/06-12-2021 ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ. 22678 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, την 21 Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης

Θέμα 2 : Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας περί διαγραφής οφειλής τελών ύδρευσης του Παπαβασιλείου Ιωάννη του Δημητρίου.

Θέμα 3 : Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Θέμα 4 : Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Θέμα 5 : Ορισμός Πληρεξούσιου Δικηγόρου

Θέμα 6 : Έγκριση για την υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» της Πράξης: «Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Στυλίδας» συνολικού προϋπολογισμού 586.811,40 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μικροί μας φίλοι αναλαμβάνουμε δράση!!!
Σας περιμένουμε στις 24 Δεκεμβρίου 2021, παραμονή των Χριστουγέννων, από 16:00′  μ.μ. έως 19:00΄ μ.μ. στο βαγόνι, στο Πάρκο του Λαού στη Στυλίδα, για να γράψετε τη δική σας Χριστουγεννιάτικη ευχή και να πάρετε τα δωράκια σας.

Μη λείψει κανείς!!!

Με τιμή
Το Δ.Σ.