Δήμος Στυλίδας: Παράταση χορήγησης ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές


Δήμος Στυλίδας: Παράταση χορήγησης ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Παράταση χορήγησης ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος σε ευάλωτους καταναλωτές.

Ο Δήμος Στυλίδας ενημερώνει τους συμπολίτες μας ότι, τροποποιήθηκε η Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.20 με το (ΦΕΚ Τεύχος Β΄276/23.01.23), η οποία προβλέπει την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και τις 31-12-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, και η αποσύνδεση από το δίκτυο να έχει συντελεστεί μέχρι τις 31-12-2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 3.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για υποβολή αίτησης :

1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

2. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9) όλων των μελών του νοικοκυριού.

3. Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

4. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α., για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.

7. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με
την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής
υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού.

8. Αντίγραφο λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Στυλίδας είτε ηλεκτρονικά στο e-mail : info@stylida.gr

Για την υποβολή των αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Στυλίδας και στο τηλέφωνο 2238350118/ Υπεύθυνη κ. Πάστρα Τριανταφυλλιά.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Στυλίδας

Συνεδρίασε χθες Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας


Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Στυλίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, δια ζώσης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Στυλίδας. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με παρόντες δεκαέξι (16) Δημοτικούς Συμβούλους και έντεκα (11) απόντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1 : Έγκριση έκθεσης Γ’ τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Κατά πλειοψηφία (10), κατά ψήφισε η αντιπολίτευση (6)

Θέμα 2 : Απόδοση χρηματοδότησης για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Σχολικών Επιτροπών έτους 2023. Ομόφωνα(16).

Θέμα 3 : Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 5737/15-6-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010745692) σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων 2022 – 2023». Ομόφωνα(16).

Θέμα 4 : Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Συντήρηση – Βελτίωση εσωτερικής οδοποιΐας Δήμου Στυλίδας». Ομόφωνα(16).

Θέμα 5 : Συγκρότηση επιτροπής Οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ». Ομόφωνα(16).

Θέμα 6 :
Έγκριση λειτουργίας και έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας βραχυχρόνιων αγορών Δήμου Στυλίδας. Κατά πλειοψηφία (15), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 7 : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), β)επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν. 3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Ομόφωνα(16)

Θέμα 8 : Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 του Β.Δ. 28.3/15.4.1957, καθώς και για την αναγκαιότητα πρόσληψης υδρονομέων. Ομόφωνα(16)

Θέμα 9 :
Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027. Ομόφωνα(16)

Θέμα 10 : Εγκριση Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Στυλίδας οικον. έτους 2022. Ομόφωνα(16)

Θέμα 11 :
Έγκριση παρουσίας συνοδού για παράλληλη στήριξη παιδιού στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Στυλίδας. Ομόφωνα(16)

Θέμα 12 : ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1ης ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΆΜΕΣΗ/ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΄΄ΔΑΡΔΑΝΟΣ΄΄ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ. Κατά πλειοψηφία (15), κατά ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση»(1).

Θέμα 13 : ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΧΛΑΔΙΟΥ. Ομόφωνα Αρνητικά(16).

Δήλωση ανεξαρτητοποίησης κατέθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της δημοτικής παράταξης «Ενωμένη Ανατολική Φθιώτιδα» Δημήτριος Δοσόπουλος και Ειρήνη Ζαγαριώτου.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Στυλίδας

Τον βρήκαν νεκρό στα χωράφια


Φθιώτιδα: Τον βρήκαν νεκρό στα χωράφια

Στο σημείο έσπευσαν και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας…

Τον αναζήτησε στα χωράφια και τον βρήκε νεκρό στο κτήμα που είχε πάει να περιποιηθεί. Σοκ στην Αμφίκλεια για ιδιοκτήτη κτήματος που βρήκε τον 55χρονο Πακιστανό εργάτη που είχε πάει για εργασίες σε αυτό, να κείτεται νεκρός.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, μετέβη στο σημείο για να τον πάρει γύρω στις 4 το απόγευμα της Δευτέρας (20/2) και διαπίστωσε ότι ήταν νεκρός. Στο χώρο έφτασαν αστυνομικοί από το ΑΤ Αμφίκλειας αλλά και από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, που απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και όλα δείχνουν ότι έφυγε από παθολογικά αίτια.

Τα ακριβή αίτια βέβαια, αναμένεται να δείξουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που παραγγέλθηκε από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Οι πληροφορίες του LamiaReport αναφέρουν ότι επρόκειτο για έναν φιλήσυχο κι εργατικό άνθρωπο που έμενε μόνος του τα τελευταία χρόνια στην Αμφίκλεια, κάνοντας μεροκάματα στα χωράφια της περιοχής.

Αποκριάτικη Χοροεσπερίδα Πολιτιστικού Συλλόγου Διβριωτών


Αποκριάτικη Χοροεσπερίδα Πολιτιστικού Συλλόγου Διβριωτών

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Αποκριάτικος χορός συλλόγου Διβριωτών»

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διβριωτών & η Αθλητική Ένωση Δίβρης θα πραγματοποιήσουν την ετήσια καθιερωμένη Αποκριάτικη Χοροεσπερίδα τους το Σάββατο των Απόκρεων στις 25 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 21:00 στο κέντρο «Εσπερίδες» στην Αγριλιά Λαμίας.

Η ορχήστρα μας αποτελούμενη από τους Σταύρο Τσαλάγκα και Δάφνη Νικολάου και τον Πάνο Κοτρώτσο στο κλαρίνο, υπόσχεται ένα υπέροχο βράδυ με γνήσια παραδοσιακή δημοτική μουσική.

Τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου μας θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.

Η παρουσία σας τιμή μας.

Υ.Γ. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο: 697 914 5225 (Δήμητρα) και 697 286 1053 (Νίκος).

Για το Δ. Σ. του Συλλόγου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δήμητρα Τσεκούρα-Μυλωνά                                                            Ελένη Καρφή